Μαρία Σγουρίδου
(Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Poco più vuoto
Μετάφραση στα ιταλικά της ποιητικής συλλογής ελάχιστα περισσότερο άδειο, έργο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη

[Andreas Georgallides, poco più vuoto, (trad.: Irene Chari), Patti, Casa Editrice Kimerik 2020 | Οπισθογράφηση – Endorsment | Πρώτη δημοσίευση: Πρώτη έκδοση του βιβλίου (2021)]

{Στο παράρτημα επισυνάπτεται το κείμενο στην ιταλική γλώσσα}

Η ποιητική μαρτυρία του Α. Γεωργαλλίδη αποδεικνύεται άξια ενδιαφέροντος και προσοχής. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ποιητικό λόγο, ο οποίος επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. Ο ποιητής ασχολείται και περιγράφει ταυτόχρονα το μέσο που χρησιμοποιεί για να εκφράσει τις ιδέες του, δηλαδή τη γλώσσα. Μέσα από το Eλάχιστα Περισσότερο Άδειο υπάρχει η στενή αντιστοιχία και η καθοριστική αλληλεπίδραση μεταξύ του λεξιλογίου και του σημασιολογικού επιπέδου της ποίησης. Η αφαίρεση, ένα κρίσιμο στοιχείο των αντι-στίχων, αναφέρεται στην επίπονη, υπομονετική αλλά πάνω απ’ όλα ουσιαστική εργασία του δημιουργού, ο οποίος, αναζητώντας τις δυνατότητες και τα όρια του γλωσσικού εργαλείου, ορίζει επίσης τα δικά του. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον συναρπαστικό: ένα λιτό, σχεδόν αυστηρό αλλά πυκνό ποιητικό τοπίο, γεμάτο με μεγάλο σημασιολογικό βάρος, το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την κραυγή και τη σιωπή, το έντονο χρώμα και την απόλυτη έλλειψή του. Ένα ποιητικό τοπίο που θα μπορούσε να συνδεθεί στενά με τη σύγχρονη μεταφυσική ζωγραφική, αυτή των αφηρημένων καλλιτεχνών ή με την έρευνα του Giorgio Morandi: Ο καλλιτέχνης καθορίζει και ορίζει το νόημα, την αξία και, παράλληλα, διεξάγει μια καταλυτική διαδικασία, η οποία είναι ταυτόχρονα εποικοδομητική γιατί αποδεικνύει την επιβίωση του χώρου πέρα από τα όρια και δίνει το χώρο της συνείδησης ως μια συγκεκριμένη, υπάρχουσα πραγματικότητα.

Μαρία Σγουρίδου
Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

La testimonianza poetica di A. Georgallidis si rivela degna di interesse e di attenzione. Si tratta di un discorso poetico particolare, che conferma la profonda relazione fra la letteratura e la filosofia. Il poeta si occupa e descrive allo stesso tempo, il mezzo che usa per esprimere le sue idee, cioè la lingua. Attraverso il Poco Più Vuoto si verifica la stretta corrispondenza e la determinata influenza reciproca, tra il livello lessicale e semantico della poesia. L’aferesi, elemento cruciale degli anti-versi, si richiama il lavoro ostinato, paziente ma soprattutto sostanziale del creatore, che ricercando le possibilità ed i limiti dello strumento linguistico, definisce anche i suoi. Il risultato è piuttosto affascinante: un paesaggio poetico sobrio, quasi austero ma denso, pieno di gran peso semantico, che sta in equilibrio fra la luce e il buio, il grido e il silenzio, il colore intenso e la sua mancanza assoluta. Un paesaggio poetico che potrebbe essere strettamente connesso alla pittura moderna, metafisica, quella degli astrattisti o della ricerca di Giorgio Morandi: L’artista fissa e definisce il significato, il valore e, mentre realizza un processo distruttivo, che si tratta allo stesso tempo costruttivo perché dimostri la sopravvivenza dello spazio oltre i limiti, e si dia lo spazio della coscienza come realtà concreta, esistente.

Maria Sgouridou, Professoressa di Letteratura Comparata,
Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana,
Università Capodistriaca di Atene.

Κατεβάστε – Poco piu vuoto [Μ. Σγουρίδου] 2021