Antzoulis Foundation

Ίδρυμα Αντζουλή

Το «Ίδρυμα Αντζουλή» έχει συσταθεί ως Ίδρυμα Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο και ενεγράφη ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΛΕΥ/Ι/19), στη βάση των οικείων διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχετικά με το Ίδρυμα Αντζουλή

Το «Ίδρυμα Αντζουλή» έχει συσταθεί ως Ίδρυμα Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο και ενεγράφη ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΛΕΥ/Ι/19), στη βάση των οικείων διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φίλοι και Ευεργέτες Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Αντζουλή, ως Ίδρυμα Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο και ενεγράφη ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΛΕΥ/Ι/19), στη βάση των οικείων διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλείται να ενισχύσει τις δράσεις του στη βάση ιδίων κεφαλαίων τα οποία και έχει καταθέσει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Συνεργάτες Ιδρύματος Αντζουλη

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς του πολιτικής, το Ίδρυμα Αντζουλή προωθεί τη συνεργασία με άλλα Ιδρύματα Πολιτισμού, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μουσεία και άλλους συναφείς Οργανισμούς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Sponsorships

Χορηγίες

Το Ίδρυμα Αντζουλή έχοντας ως βασικό σκοπό του την προσφορά προς τον άνθρωπο και τον πολιτισμό στηρίζει και ενισχύει δράσεις που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών και σχετίζονται με τους τομείς της Φιλοσοφίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών,  της Φωτογραφίας, του Κινηματογράφου και άλλων σύγχρονων μορφών Τέχνης.

How we help

Πώς Βοηθάμε

Η παροχή οιασδήποτε χορηγίας και η οικονομική στήριξη των εν λόγω δράσεων από το Ίδρυμα Αντζουλή αποφασίζεται κατόπιν Εισηγητικής Έκθεσης της εκάστοτε Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συστήνει το Ίδρυμα και επικυρώνεται με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η χορηγία και η οικονομική στήριξη δύναται να καλύπτει μερικώς (μερική χορηγία) ή ολικώς (ολική χροηγία) το ανάλογο αίτημα.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται προς το Ίδρυμα είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων επισκεφθείτε τις χορηγίες του Ιδρύματος.

Η τελική απόφαση και η απάντηση  για το εκάστοτε αίτημα κοινοποιείται ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Who are we helping

Ποιους βοηθάμε

Συγγραφείς – Δημιουργοί - Εκδότες

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Αντζουλή, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Καταστατικού (Άρθρα 4.6-4.8, 4.10-4.11, 16.1 vii-x), αφορά σε μερική ή ολική χορηγία για την έκδοση επιστημονικών μελετών, κριτικών δοκιμίων, μονογραφιών, βιογραφιών, αυτοβιογραφιών, λογοτεχνικών έργων, συλλογικών τόμων, πρακτικών συμποσίων, επετηρίδων κ.ά. που εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική κατηγορία των Ανθρωπιστικών Σπουδών και υπηρετούν τον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του Ιδρύματος.

Εκ των βασικών στόχων του Ιδρύματος Αντζουλή, στο πλαίσιο της ευρύτερης προβολής των δράσεων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αποτυπώνονται στον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του Ιδρύματος, παραμένει η στήριξη και ενίσχυση του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών – Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Κεραμικής, Χαρακτικής κ.ά. – αλλά και σύγχρονων μορφών Τέχνης, που εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία των εικαστικών, όπως η Φωτογραφία και ο Κινηματογράφος.

Το Ίδρυμα Αντζουλή, στο πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών του για στήριξη και προβολή των δράσεων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του Ιδρύματος, προωθεί και στηρίζει εμπράκτως την επιστημονική έρευνα σε αρχειακό ή άλλο υλικό, καθώς και την ερευνητική δημιουργικότητα και κινητικότητα ακαδημαϊκών, επιστημόνων και ερευνητών στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Το Ίδρυμα Αντζουλή, στο πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών του για στήριξη και προβολή των δράσεων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του Ιδρύματος, ενθαρρύνει και στηρίζει την ενασχόληση νέων επιστημόνων με τους επιμέρους τομείς των  Ανθρωπιστικών Σπουδών και τις συναφείς με αυτούς δράσεις, παρέχοντας χορηγίες/υποτροφίες για οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Χρειαζόμαστε Τη Βοήθειά Σου

Επιλεγμένες καμπάνιες

Μέσα από λάθη που μπορείς πραγματικά να μεγαλώσεις, απαλλάσσεσαι από όλα όσα δεν είναι απαραίτητα για να γίνεις κακός.

Aim and Objectives

Σκοπός και Στόχοι

Το «Ίδρυμα Αντζουλή» έχει συσταθεί ως Ίδρυμα Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο και ενεγράφη ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΛΕΥ/Ι/19), στη βάση των οικείων διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η προώθηση της έρευνας σε αρχειακό ή άλλο υλικό, η προκήρυξη ερευνητικών υποτροφιών, η στήριξη, η προβολή και η ανάδειξη της ερευνητικής δημιουργικότητας αλλά και της κινητικότητας των λογοτεχνών, καλλιτεχνών, ερευνητών και μελετητών, καθώς και των έργων τους σε θεματικές περιοχές που συνδέονται με τους τομείς ενδιαφέροντος του Ιδρύματος.

Η προώθηση, η προβολή και η ανάπτυξη των Γραμμάτων και των Τεχνών και, συνεπώς, η στήριξη και προώθηση πάσης φύσεως δράσεως που άπτεται των Ανθρωπιστικών Σπουδών και η οποία σχετίζεται με τους τομείς της Φιλοσοφίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών και άλλων σύγχρονων μορφών τέχνης.

Η έκδοση αυτοβιογραφιών, βιογραφιών, μονογραφιών, συλλογικών τόμων, πρακτικών συμποσίων, επετηρίδων ή άλλων μελετών, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους της Κύπρου, της Ελλάδος ή άλλων χωρών του εξωτερικού, η δημοσίευση έντυπου ή/και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, η προώθηση της μετάφρασης αξιόλογων έργων, αυτοβιογραφιών, βιογραφιών, μονογραφιών, μελετών, δοκιμίων, ποιητικών συλλογών, λογοτεχνικών κειμένων κ.ά. από την κοινή ελληνική σε μίαν ξένη γλώσσα ή από μίαν ξένη γλώσσα στην κοινή ελληνική.

Η στήριξη της συμμετοχής συγγραφέων, μελετητών, κριτικών και καλλιτεχνών σε κοινές δράσεις, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες κ.ά. στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, η στήριξη της συμμετοχής συγγραφέων, μελετητών, κριτικών και καλλιτεχνών σε κοινές δράσεις, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες κ.ά.

Facts

Γεγονότα

2020

Ιδρύεται το Ίδρυμα Αντζουλή

10+

Πάνω από 10 εκδηλώσεις - παρουσιάσεις βιβλίων

20+

Πάνω από 20 χρόνια στις Ανθρωπιστικές Σπουδές

27+

Συνεργασίες σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ

«Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε είναι ο χρόνος σας».

Ανδρέας Αντζούλης, Ιδρυμα Αντζουλη

Ερωτήσεις

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ή απλώς καλέστε μας στο (+357) 99147240
    Γραφείο Τύπου

    Τελευταία άρθρα-Кριτικές βιβλίων

    Χορηγίες Ιδρύματος

    (κείμενο επίδειξης) Το 84% των συνολικών προγραμμάτων χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών για παιδιά στις χώρες που εξυπηρετούμε. Έτσι, όταν κάνετε ένα μηνιαίο δώρο ή δωρεά στον οργανισμό μας, η πλειοψηφία των δολαρίων σας πηγαίνει ακριβώς σε αυτό που σκοπεύατε – στηρίζοντας τα παιδιά στη φτώχεια.

    error: Content is protected !!