Authors - Creators - Publishers

Συγγραφείς – Δημιουργοί - Εκδότες

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Αντζουλή, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Καταστατικού (Άρθρα 4.6-4.8,  4.10-4.11, 16.1 vii-x), αφορά σε μερική ή ολική χορηγία για την έκδοση επιστημονικών μελετών, κριτικών δοκιμίων, μονογραφιών, βιογραφιών, αυτοβιογραφιών, λογοτεχνικών έργων, συλλογικών τόμων, πρακτικών συμποσίων, επετηρίδων κ.ά. που εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική κατηγορία των Ανθρωπιστικών Σπουδών και υπηρετούν τον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του Ιδρύματος.

Η ανοικτή συνεργασία του Ιδρύματος Αντζουλή με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού – και όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδος – δίνει στους/στις δημιουργούς μία μοναδική ευκαιρία να εκδώσουν τα έργα τους στη γλώσσα και στη χώρα που επιθυμούν. Η άρση οποιουδήποτε περιορισμού σχετικά με το εάν το πόνημα αφορά σε Διδακτορική Διατριβή ή όχι, δίνει – επίσης – την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες, με αξιόλογο ερευνητικό έργο, να γίνουν γνωστοί στο ευρύ επιστημονικό κοινό.

Το Ίδρυμα Αντζουλή παραμένει ανοικτό σε προτάσεις εκδοτικών οίκων της Κύπρου, της Ελλάδος και άλλων χωρών του εξωτερικού για συνεργασία και συνέκδοση έργων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δράσεων και των ενδιαφερόντων του.

Η υποβολή των έργων μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. νοείται ότι θα πρέπει να συνοδεύεται, αντίστοιχα, από το εκτυπωμένο και δεμένο κείμενο ή από το ηλεκτρονικό αρχείο (pdf). Θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και προσωπική επιστολή του/της δημιουργού προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία ο/η πρώτος/η θα πρέπει να αναφέρεται στο ιστορικό εκπόνησης του έργου, στο περιεχόμενό του και στο αιτιολογικό του αιτήματος για χορηγία από το Ίδρυμα Αντζουλή.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και η προσωπική επιστολή υποβάλλονται σε μορφή pdf. Απαραίτητη θεωρείται και η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου για την Υποβολή Αιτήματος για  Έκδοση, το οποίο υποβάλλεται, αναλόγως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα υποβαλλόμενα έργα, τυγχάνουν μελέτης και γνωμάτευσης από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που ορίζεται – για τον σκοπό αυτόν και αναλόγως της θεματικής περιοχής του πονήματος – από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Η έκδοση υλοποιείται με μερική ή ολική χορηγία του Ιδρύματος, αφού λάβει την έγκριση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρει ενυπόγραφα τη σύμφωνη γνώμη του/της δημιουργού, του εκδότη και του Ιδρύματος επί των όρων λεπτομερούς Ιδιωτικού Συμφωνητικού Έκδοσης. Το εν λόγω Ιδιωτικό Συμφωνητικό Έκδοσης, υπηρετεί αυστηρά τη σχετική Νομοθεσία Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας – τόσο της χώρας του δημιουργού όσο και της χώρας έκδοσης του έργου, αν αυτή διαφέρει – και κοινοποιείται εγκαίρως στα συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να μελετηθεί το περιεχόμενο των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που διέπουν τη συνεργασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον/τη δημιουργό σε προσωπική συνέντευξη και να ζητήσει οποιαδήποτε τεκμήρια και δικαιολογητικά, προτού λάβει την τελική του απόφαση.

Υποβολή Αιτήματος για   Έκδοση

   

   

  WordPdfΣελιδοποιημένο

  1. Φιλοσοφία2. Φιλολογία3. Γλώσσα4. Λογοτεχνία5. Ιστορία6. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία7. Λατινική Γραμματεία8. Αρχαιολογία9. Θέατρο10. Καλές Τέχνες11. Κινηματογράφος12. Φωτογραφία13. Άλλος

   


   

  Αιτιολογικό Αιτήματος για Χορηγία: (Αναφερθείτε στο ακριβές κόστος της έκδοσης και στους λόγους για τους οποίους αιτείστε τη χορηγία)

   

  Πώς να εφαρμόσετε ένα συνημμένο:
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία. Η γραπτή Αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να τοποθετηθεί σε φάκελο Α4 και να αποσταλεί στη διεύθυνση του Ιδρύματος, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αρχεία είτε στη γνήσιά τους μορφή είτε στη μορφή έγχρωμου και επίσημα πιστοποιημένου αντιγράφου. Η ηλεκτρονική Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την υποβολή όλων των υποστηρικτικών αρχείων σε μορφή pdf. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σαρωμένα στη γνήσιά τους μορφή.

  error: Content is protected !!